Enerji Yönetimi

“Enerji yönetimi nedir?”
“Enerji yönetim sistemlerinin faydaları nelerdir?”
“Enerji yönetimi zorunlu mudur?”

Bulunduğumuz yüzyıl içerisinde ve öncesinde enerjinin nasıl bulunduğu konuma eriştiğine tanık olduk. Enerjiye olan ihtiyacın gün geçtikçe arttığı bir ortamda yapılan en akıllıca iş kuşkusuz ondan maksimum düzeyde verim almaktır. Bunu sağlayabilmek için artık normal eğitimin dışında bu işi bizzat merkezde benimseyen enerji yönetimi eğitimleri ve sertifikası verilmektedir.
Enerji Yönetimi, kısıtlama uygulamaksızın yani gerekli olan 3 ışıktan 1’ini söndürerek değil akıllı Mühendislik Çözümleri uygulayarak enerjinin en verimli şekilde kullanılmasıdır. Diğer bir açıdan tesislerde enerji yönetimi açıklanırsa ürün/hizmet/metrekare başına düşen enerji giderlerini enerjiyi verimli kullanarak azaltmaktır, aynı enerji ile daha çok üretim yapmaktır, karlılığın artmasıdır.
Enerji Yönetimi Nedir?

Enerji Yönetimi; Ürün kalitesinden, güvenlikten veya çevresel tüm koşullardan fedakarlık etmeksizin ve üretimi azaltmaksızın enerjinin verimli kullanımı doğrultusunda yapılandırılmış ve organize edilmiş disiplinli bir çalışmadır. Enerji atıklarının değerlendirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden, kalite ve performansı düşürmeden en aza indirilmesini ilke edinmektedir.

Enerji Yönetim Sistemlerinin Faydaları Nelerdir?

► İtibar ve marka imajı
► Enerji performansında iyileşme göstergesi
► Enerji izleme planları ve enerji analiz faaliyetleri oluşturur.
► Enerji politikası ve hedeflerinin belgelenmesi
► Güvenli enerji tedariki
► Teknolojik gelişmeler için itici güç oluşturur.
► Enerji maliyetlerinde düşüş
► İş performansında iyileşme
► Üretkenlik ve rekabet edilebilirlikte artış
► Sera Gazı emisyonlarında azalma ve diğer mevzuatlara uyumdur.

Enerji Yönetim Sistemi Kurulum Aşaması
Enerji Yöneticisi Nedir?

Enerji yöneticisi, endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yöneticisi veya eğitim-etüt-proje sertifikasına sahip kişiyi tanımlamaktadır.

Enerji Yönetimi Zorunlu Mudur?

2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 25 Ekim 2008 tarih ve 27035 sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik gereğince bazı kuruluşlar için enerji yöneticisi görevlendirilmesi zorunlu hâle gelmiştir. Kurum, Kuruluş ve İşletmeler;

Sanayi Tesislerinde;
► Yıllık enerji tüketimi 1.000 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) ve üzeri olan işletmelerde, enerji yöneticisi atamak,

► 50.000 TEP ve üzeri olan işletmelerde, enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi oluşturmak,

Konut Dışı Binalarda;
► Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP olan ticari binalarda enerji yöneticisi atamak,
► Toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu binalarında enerji yöneticisi atamak,
► Organize sanayi bölgelerinde (OSB) bulunan ve yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP‘in altında olan işletmelere hizmet vermek üzere OSB‘lerde enerji yönetim birimi oluşturmak,
► 100 MW ve üzerinde kurulu güce sahip elektrik üretim santralleri enerji yöneticisi atamak zorundadır.

Legit Ticket Sites